Certificering scholen

Steeds meer scholen zetten  SWPBS in  om een veilige en  positieve leeromgeving te scheppen voor de leerlingen. De scholen zijn zich er van bewust dat het op planmatige, systematische wijze implementeren en het duurzaam borgen van SWPBS veel vraagt van een team;  “Je doet geen PBS, je bent PBS”.  

Landelijke certificeringcriteria vanuit het SWPBS Netwerk NL
Voor de inzet die scholen hierin plegen, en de behoefte van scholen om hierin geëvalueerd en gewaardeerd te worden, heeft het SWPBS Team Nederland haar krachten gebundeld om te komen tot hernieuwde landelijke criteria waarmee scholen gecertificeerd kunnen worden als SWPBS school voor de duur van 3 jaar.

Als basis voor  de certificeringcriteria zijn  de meest recente, beschikbare researchgegevens gebruikt over wat werkt bij het duurzaam implementeren van SWPBS in het onderwijs.

Zo krijgt PBS in de klas, waar de grootste effecten van de aanpak worden gemeten, een meer centrale rol in de criteria. Dit geldt ook voor het teambreed planmatig werken, dat niet alleen belangrijk is bij het ondersteunen van alle leerlingen (groen), maar ook op het gele en rode niveau. Daarnaast bevatten de criteria heldere uitgangspunten voor het goed neerzetten en borgen van gele en rode interventies in de school. Het is uiteraard belangrijk dat scholen interventies hebben gekozen, die passend zijn bij de functie van het gedrag van leerlingen en die door het team kunnen worden ingezet. Tenslotte heeft het datagestuurd werken een belangrijke plek in de criteria. We weten immers dat datagestuurd werken bij gedrag in scholen een belangrijk element is om de juiste dingen te doen die ook het meeste effect hebben en om pro-actief te blijven werken.

Het SWPBS Team Nederland hoopt met deze criteria bij te dragen aan een nog betere implementatie en borging van SWPBS in het Nederlandse onderwijs.

Vanaf 1 januari 2018 gaan deze landelijke criteria gebruikt worden voor de certificering van scholen.  

Erkenning voor scholen die groen goed hebben neergezet
Graag  willen we scholen ondersteunen in het schoolontwikkelingstraject op weg naar certificering, die plaats kan vinden als groen, geel en rood geïmplementeerd is. Als scholen het idee hebben dat ze groen zodanig op orde hebben,  dat er ook ruimte komt om de verdere ondersteuning op geel en rood met elkaar vorm te geven, dan kan er een “tussenstand” in samenwerking met een extern betrokkene (bijvoorbeeld de eigen PBScoach, maar ook een andere externe) plaatsvinden. Dit heeft als doel om de kwaliteit, maar ook zeker de inzet van betrokkenen te waarderen en helder te krijgen hoe weer verder te gaan in het ontwikkeltraject. De procedure voor waardering van deze  zogenaamde tussenstand wordt dit voorjaar verder aangegeven. Mocht u hiervoor al belangstelling hebben, dan kunt u dit al kenbaar maken.

Borging en hercertificering
Als laatste willen we scholen ook ondersteunen in het borgen en omgaan met veranderingen in de school na certificering. Hiervoor gaan we ook, tegen de zomer van 2018,  richtlijnen aanbieden voor borging/ hercertificering (na 3 jaar).

Reeds gecertificeerde scholen
Voor scholen die reeds bij het Kenniscentrum SWPBS NL van PI Research gecertificeerd zijn, geldt dat de certificering geldig blijft. Bij hercertificering zullen de nieuwe criteria worden gehanteerd. Gecertificeerde scholen worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Een aanvraag doen
Mocht u vragen hebben over de certificeringsmogelijkheden of mocht u voor 2018 een certificeringaanvraag willen doen, stuurt u dan s.v.p. een mail naar contact@swpbsnetwerk.nl.

De certificeringcriteria zijn beschikbaar via  de website van het SWPBS netwerk Nederland: www.swpbsnetwerk.nl.

urlProcedure aanvraag certificering

url Certificeringseisen 3 tiers

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site