Erkenning op groen en certificering scholen

Steeds meer scholen zetten  SWPBS in  om een veilige en  positieve leeromgeving te scheppen voor de leerlingen. De scholen zijn zich er van bewust dat het op planmatige, systematische wijze implementeren en het duurzaam borgen van SWPBS veel vraagt van een team;  “Je doet geen PBS, je bent PBS”.  

Landelijke certificeringcriteria vanuit het SWPBS Netwerk NL

Voor de inzet die scholen hierin plegen, en de behoefte van scholen om hierin geëvalueerd en gewaardeerd te worden, heeft het SWPBS Team Nederland haar krachten gebundeld om te komen tot hernieuwde landelijke criteria waarmee scholen gecertificeerd kunnen worden als SWPBS school voor de duur van 3 jaar.

Als basis voor  de certificeringcriteria zijn  de meest recente, beschikbare researchgegevens gebruikt over wat werkt bij het duurzaam implementeren van SWPBS in het onderwijs. 

Zo krijgt PBS in de klas, waar de grootste effecten van de aanpak worden gemeten, een meer centrale rol in de criteria. Dit geldt ook voor het teambreed planmatig werken, dat niet alleen belangrijk is bij het ondersteunen van alle leerlingen (groen), maar ook op het gele en rode niveau. Daarnaast bevatten de criteria heldere uitgangspunten voor het goed neerzetten en borgen van gele en rode interventies in de school. Het is uiteraard belangrijk dat scholen interventies hebben gekozen, die passend zijn bij de functie van het gedrag van leerlingen en die door het team kunnen worden ingezet. Tenslotte heeft het datagestuurd werken een belangrijke plek in de criteria. We weten immers dat datagestuurd werken bij gedrag in scholen een belangrijk element is om de juiste dingen te doen die ook het meeste effect hebben en om pro-actief te blijven werken.

Het SWPBS Team Nederland hoopt met deze criteria bij te dragen aan een nog betere implementatie en borging van SWPBS in het Nederlandse onderwijs.

Erkenning voor scholen die groen goed hebben neergezet

Graag willen we scholen ondersteunen in het schoolontwikkelingstraject op weg naar certificering, die plaats kan vinden zodra Groen, Geel en Rood voldoende geïmplementeerd is.

Als scholen het idee hebben dat ze Groen zodanig op orde hebben, dat er ook ruimte komt voor de volgende stap in het implementatie proces (namelijk de Gele en Rode interventies vormgeven in de school), dan kan er een formele “tussenstand” gegenereerd worden in samenwerking met een externe PBS-expert. Dit kan de (gecertificeerde) PBS coach van de school zijn, maar bijvoorbeeld ook een directeur van een andere school die al een driejarig implementatietraject heeft doorlopen.

Deze “tussenstand” heeft als doel om de kwaliteit, maar ook zeker de inzet van betrokkenen te waarderen en helder te krijgen hoe de school verder kan gaan in het implementatietraject.

Om in aanmerking te komen voor erkenning op groen, kunt u een aanvraag indienen bij het netwerk: contact@swpbsnetwerk.nl De procedure en criteria staan beschreven in de bijgesloten documenten:

 Erkenning-op-groen 03102019        Aanvraagformulier Erkenning op groen

Borging en hercertificering

Als laatste willen we scholen ook ondersteunen in het borgen en omgaan met veranderingen in de school na certificering. Hiervoor kunnen de aangescherpte richtlijnen gebruikt worden om na drie jaar tot her-certificering te komen.

Reeds gecertificeerde scholen

Voor scholen die reeds bij het Kenniscentrum SWPBS NL van PI Research gecertificeerd zijn, geldt dat de certificering geldig blijft. Bij hercertificering zullen de nieuwe criteria worden gehanteerd. Gecertificeerde scholen worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Een aanvraag doen

Mocht u vragen hebben over de certificeringsmogelijkheden of mocht u een certificeringaanvraag willen doen, stuurt u dan s.v.p. een mail naar contact@swpbsnetwerk.nl.

190327 werkblad gele interventies Certificering school      190327 Werkblad rode interventies certificering

url  10102023 procedure aanvraag certificering    url Certificeringseisen

Landelijke checklist certificering

SWPBS Team Nederland nodigt u uit om ervaringen en vragen te delen op deze site